Što inspektori mogu, a što ne mogu

Kada nadležni inspektor tijekom provođenja inspekcijskog nadzora otkrije ili posumnja da je došlo do kršenja odredbi propisa o hrani, poduzet će potrebne mjere s ciljem da subjekt u poslovanju s hranom ispravi utvrđene nepravilnosti.

 Vlasnik, posjednik, odgovorna osoba, zaposlenik u objektu ili druga osoba zatečena u objektu u koji je ušao nadležni inspektor ne smije:

 • uskratiti informaciju ili ne pružiti zatraženu pomoć, ili
 • svjesno dati lažnu izjavu. 
 1. Nitko ne smije ometati nadležnog inspektora u provođenju njegovih dužnosti.
 2. Nitko bez pisane dozvole nadležnog inspektora ne smije poduzimati bilo koje mjere utvrđene propisima o hrani u cilju da se isprave utvrđene nepravilnosti.

Nadležni inspektor dužan je provoditi inspekcijski nadzor u skladu s ovlaštenjima, dužnostima i odgovornostima koje su mu dane na temelju Zakona, kao i posebnih propisa ukoliko nisu u suprotnosti s Zakonom.

Ovlaštenja nadležnog inspektora

Nadležni inspektor može:

 • u bilo koje vrijeme i kada su radne operacije u tijeku, ući u objekt za koji smatra da se u njemu proizvodi, prerađuje, pakira ili skladišti hrana, te provesti inspekcijski nadzor s ciljem da utvrdi postojanje, prirodu i opseg bilo kakvog poslovanja u vezi s hranom,
 • zabraniti uporabu prostorija, uređaja, opreme, postrojenja i pribora u objektu,
 • pregledati bilo koju hranu u bilo kojem objektu za koji smatra da podliježe odredbama propisa o hrani, uzeti uzorke hrane i pregledati bilo što za što smatra da je uporabljeno ili da može biti uporabljeno za proizvodnju hrane,
 • zabraniti uvoz zdravstveno neispravne hrane i odrediti postupanje s takvom hranom,
 •  zaustaviti, pretražiti ili zadržati vozilo, brod ili zrakoplov za koji smatra da prevozi hranu,
  pregledati hranu i uzeti njezine uzorke,
 • otvoriti i pregledati posudu ili paket za koji smatra da sadrži hranu, ispitati sadržaj i uzeti
  uzorke,
 •  zatražiti uvid u knjige, dokumente ili druge evidencije čuvane u bilo kojem mediju za koje vjeruje da sadrže bilo kakvu informaciju važnu za provođenje odredbi ovoga Zakona, a u vezi s bilo kojom hranom, napraviti kopije ili uzeti izvatke iz tih dokumenata,
 • zaplijeniti i zadržati hranu, ako smatra da su odredbe ovoga Zakona ili uvjeti odobrenja izdanog sukladno ovom Zakonu prekršeni,
 • izvršiti drugu radnju za koju ima ovlasti po posebnim propisima.

Dužnosti nadležnog inspektora

Nadležni inspektor u provođenju Zakona, a na zahtjev osobe na koju se te radnje odnose, dužan je:

 • vratiti hranu koju je zaplijenio, kada se uvjeri da udovoljava odredbama ovoga Zakona,
 • ako hrana ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i ako vlasnik ili posjednik hrane
  pristane na njezino uništavanje ili uklanjanje, odrediti način uklanjanja ili uništavanja,
 • odrediti mjere neškodljivog uništenja hrane ili hrane za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama,
 • ako ne dobije pristanak, nakon uručivanja pisane obavijesti vlasniku ili posjedniku, organizirati uništavanje ili uklanjanje te hrane.

Odgovornosti nadležnog inspektora

Niti jedna informacija koja se odnosi na poslovanje subjekata u poslovanju s hranom, a do koje je tijekom službenih kontrola došao nadležni inspektor, ili koja se odnosi na analizu rizika, ne smije biti otkrivena bez pisanog pristanka subjekta u poslovanju s hranom, osim:

 • kad je to prijeko potrebno za provedbu ovoga Zakona i kada to odobri ministar poljoprivrede i šumarstva odnosno ministar zdravstva,
 • kad je to potrebno za vođenje postupka koji se vodi po podnesenoj prijavi nakon provedenog inspekcijskog nadzora

Piše: ,ugostitelj sa preko 20 godina radnog iskustva, i jedan od autora POS Sector fiskalne blagajne za restorane i barove

comments powered by Disqus
Pratite nas na Google+ Učitavam...